საინჟინრო ქსელები

უდაბნოს წყალმომარაგება

მორიგი წყალმომარაგების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოეწყო წყალსადენის
მაგისტრალი და ქსელი, აშენდა რკინა-ბეტონის ჭები და საქლორატორო. ასევე, გაკეთდა
ტერიტორიის ღობე და კუტიკარი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 12 იანვარი 2016 წელი
დასულება: 10 ივლისი 2016 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი