სერვისები

საინჟინრო ქსელების მოწყობა

ამ ტიპის სერვისებში შედის:

 • წყალმომარაგების და კანალიზაციის გარე ქსელები და ნაგებობების მშენებლობა
 • შენობებისა და ნაგებობების გარეთ არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა წყალმომარაგების და კანალიზაციის მილსადენების მშენებლობა
 • მისლადენის მონტაჟი და იზოლაცია სამუშაოთა წარმოების პროექტის და ტექნოლოგიური  მოთხოვნილებათა შესაბამისად
 • მიწის ზედაპირიდან წყლის მოსაპოვებლად მის სიღრმეში საბურღი დანადგარით გაყვანილი მილსადენის მონტაჟი
 • გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა
 • ჭაბურღილების მშენებლობა
 • ლითონის ან რკინაბეტონის წყლის შესაგროვებელი საცავი რეზერვუარის  მშენებლობა
 • წყალმომარაგების და კანალიზაციის სადაწნეო მილსადენების გადასასვლელების მშენებლობა 
 • წყლის ზღუდეებზე (ტბების, წყალსაცავების, არხების, რკინიგზის, გზის, ხევების, მდინარეებისა და სხვა ბუნებრივი თუ ხელოვნური დაბრკოლებების) გადაკვეთა
 • წყალგამტარი და წყალგამანაწილებელი ნაგებობების შემოწმება მასში სითხის (ძირითადად წყლით) შევსების შემდეგ ე.წ. ჰიდრავლიკური გამოცდა
 • მონოლითური და ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების მშენებლობას, სატუმბო სადგურის მშენებლობა და ტექნიკური აღჭურვა
 • სააქლორატოროს მშენებლობა და ტექნიკური აღჭურვა
 • სადაწნეო კოშკის მშენებლობა
 • სახლის დაერთებების, კორპუსების შიდა გაყვანილობის, მოსახლეობის ინდივიდუალური გამრიცხველიანების  მოწყობა
 • DMA წყალმზომებისა და წნევის განმტვირთავი (PRV) კამერების მოწყობას და  SCADA სისტემის მონტაჟს.