საინჟინრო ქსელები

ჭრებალოს წყალმომარაგება

ჭრებალოს პროექტის გეგმის მიხედვით, მოეწყო წყლის ახალი სისტემა და წყალმოზმი,
აშენდა რკინა-ბეტონის ჭები და სათავე ნაგებობა.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 24 აპრილი 2012 წელი
დასულება: 8 აპრილი 2013 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი