საინჟინრო ქსელები

მესტის საინჟინრო სამუშაოები

მესტიასა და მარნეულში დაიწყო პროექტი, რომელშიც მონაწილეობს INSI-სა და Toshiba
Water Solution-ის ერთობლივი საწარმო.

პროექტი მოიცავს წყლის გამწმენდი ნაგებობების
აშენებას და აღნიშნული რეგიონების წყალმომარაგების კეთილმოწყობას.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: წელი
დასულება: წელი.

დამკვეთი: