საინჟინრო ქსელები

მარნეულის საინჟინრო სამუშაოები

INSI-sa da Toshiba water solution-ის (TWS წარმოადგენს ცნობილი იაპონური კორპორაციის
Toshiba-ს შვილობილ კომპანიას)

ერთობლივმა საწარმომ დაიწყო წყლის გამწმენდი
ნაგებობების სამუშაოები მესტიასა და მარნეულში

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: წელი
დასულება: წელი.

დამკვეთი: