ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა მარნეულში

მარნეულის რაიონის სოფელ საბირქენდში, მიმდინარე კვირაში განხორციელდა  ძირითადი ნაგებობის, აირაციის ავზის საძირკვლის  მოწყობის სამუშაოები, რომლის საბოლოო ეტაპი გულისხმობდა 2500მ2 ფართის და 1500მ3 მოცულობის მონოლითური რკინა – ბეტონის ფილის  თექვსმეტისაათიან უწყვეტ რეჟიმში ბეტონირებას და ფილის ზედაპირის მოხვეწას, დასრულებული სახის მისაღებად.

აღნიშნული საძირკვლის დაბეტონებისას გამოყენებულ იქნა სულფატო მედეგი ცემენტით დამზადებული ბეტონი C30/37, WF- შეუღწევადობის კლასი-3. არმატურის მინიმალური შეცულობა კი  შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს – EN1992 (ევროკოდი2).

აირაციის ავზის  საძირკვლის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციაში წყალჟონადობისაგან დასაცავად მოეწყო წყლის გაჟონვის შემაკავებელი ლენტი ( Waterstop ), რომლის მახასიათებლებიც შეესაბამება  ევროკოდებით  გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ზამთრის პირობებიდან გამომდინარე, ბეტონირების დასრულების შემდეგ განხორცილდა  დაბეტონებული კონსტრუქციის ზედაპირების დაფარვა შესაბამისი მასალით .

აირაციის ავზის სამშენებლო საუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდება ავზის ტესტირება  წყალგაუმტარობაზე.

 

 

ჩვენი სერვისები